Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau ?

Câu hỏi 3: (Trang 60, 61 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau ? phần soạn bài Chính Tả nghe – viết Bận trang 60,61 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1.

Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau :

Trả lời:

a)

• trung : trung bình, tập trung, trung hiếu, trung thành, trung trực,…
• chung : chung sức, chung lòng, chung tay, chung lưng đấu cật, thủy chung, chung kết, việc chung, …
• trai : trai tráng, sức trai, trai trẻ, gái trai, ngọc trai, tài trai, chí trai, …
• chai : chai lọ, chai tay, chai mật, chai sạn, …
• trống : cái trống, trống vắng, trống trải, trống đồng, gà trống, trống mái, trống rỗng, trống trơn, …
• chống : chèo chống, chống đỡ, chống chọi, chống trả, chống lại,…

b)

• kiên : kiên trì, kiên nhẫn, kiên định, kiên cường, kiên gan, kiên quyết, kiên cố, trung kiên, …
• kiêng : kiêng khem, kiêng nể, ăn kiêng, kiêng dè, kiêng cữ, …
• miến : miến dong, miến gạo, miến gà, bó miến, nấu miến,…
•. miếng : miếng ăn, miếng thịt, miếng trầu, miếng bánh, miếng gỗ,…
• tiến : tiến bộ, tiến bước, tiến tới, tiến lên, tiên tiến, quyết tiến,…
• tiếng : danh tiếng, tiếng tăm, tiếng tốt, tiếng xấu, tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng than, tiếng hót, tiếng kêu, nổi tiếng, có tiếng, nức tiếng,…

(BAIVIET.COM)