Tìm những câu trong bài thể hiện đúng diễn biến của cuộc họp?

Câu hỏi 3: (Trang 45 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tìm những câu trong bài thể hiện đúng diễn biến của cuộc họp? Phần soạn bài tập đọc: Cuộc họp của chữ viết trang 45 SGK tiếng việt tập 1.

Tìm những câu trong bài thể hiện đúng diễn biến của cuộc họp :

a) Nêu mục đích cuộc họp.

b) Nêu tình hình của lớp.

c) Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó.

d) Nêu cách giải quyết.

e) Giao việc cho mọi người.

Trả lời:

a) Nêu mục đích cuộc họp:

Hôm nay, chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hoàng.

b) Nêu tình hình của lớp:

Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu. Có đoạn em viết thế này: “Chú lính bước vào đầu chú. Đội chiếc mũ sắt dưới chân. Đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi.”

c) Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó:

Tất cả là do Hoàng chẳng bao giờ để ý đến chấm câu, mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy.

d) Nêu cách giải quyết:

Từ nay Hoàng phải đọc lại câu văn một lần nữa trước khi đặt dấu chấm câu.

e) Giao việc cho mọi người:

Anh Dấu Chấm được giao việc : “Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh Dấu Chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn một lần nữa…”

(BAIVIET.COM)