Tìm các từ ngữ có tiếng chứa vần ghi trong bảng sau?

Câu hỏi 2b (Trang 125 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm các từ ngữ có tiếng chứa vần ghi trong bảng sau? Phần soạn bài Chính tả (Nhớ – viết): Hành trình của bầy ong trang 125 – 126 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

uôtươtiêt
uôcươcIêc

M: buột miệng/buộc lạt

Trả lời:

* uôt – uôc:

+ rét buốt, vuốt ve, con chuột, tuốt luốt…

+ bắt buộc, cuốc đất, buộc tóc, cuộc thi…

* ươt – ươc:

+ thướt tha, mượt mà, sướt mướt…

+ mơ ước, chiếc lược, thước kẻ, khước từ…

* iêt – iêc:

+ hiểu biết, chì chiết, thanh khiết, tiết học…

+ tiếc của, thiếc, xanh biếc, chiếc bàn…

(BAIVIET.COM)