Tìm các từ ngữ chứa tiếng ghi ở mỗi cột dọc trong các bảng sau?

Câu hỏi 2 (Trang 114 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm các từ ngữ chứa tiếng ghi ở mỗi cột dọc trong các bảng sau? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Mùa thảo quả trang 115 – 116 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

a)

SổSuSứ
XổXuXứ

M: bát sứ/xứ sở

b)

BátMắtTấtMứt
BácMắcTấcMức

M: bát cơm/chú bác

Trả lời:

a) M: bát sứ / xứ sở

sổ: sổ mũi, vắt sổ, sổ sách

xổ: xổ số, xổ lồng

sơ: sơ sinh, sơ sài, sơ lược

xơ: xơ múi, xơ mít, xơ xác

su: củ su hào, su su

xu: đồng xu, xu nịnh

sứ: bát sứ, sứ giả, đồ sứ

xứ: xứ sở, tứ xứ, biệt xứ

b) M: bát cơm / chú bác

bát: chén bát, bát ngát

bác: chú bác, bác học

mắt: đôi mắt, mắt lưới, mắt nai

mắc: mắc cạn, mắc nợ, mắc áo

tất: đôi tất, tất yếu, tất cả

tấc: tấc đất, tấc vải, một tấc đến trời

mứt: hộp mứt, mứt dừa, mứt tết

mức: mức độ, vượt mức, định mức

(BAIVIET.COM)