Tìm các từ có nghĩa trong câu ?

Câu hỏi 3: (Trang 27 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tìm các từ có nghĩa trong câu phần soạn bài chính tả tập – chép: Chị em trang 27 SGK tiếng việt tập 1.

Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch có nghĩa như sau :
– Trái nghĩa với riêng
– Cùng nghĩa với leo
– Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã có nghĩa như sau :
– Trái nghĩa với đóng
– Cùng nghĩa với vỡ
– Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi

Trả lời:

a) – Trái nghĩa với riêng -> chung
– Cùng nghĩa với leo -> trèo
– Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau -> chậu

b) – Trái nghĩa với đóng -> mở
– Cùng nghĩa với vỡ -> bể
– Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi -> mũi.

(BAIVIET.COM)