Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng tr hay ch, chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã?

Câu hỏi 2: (Trang 137 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng tr hay ch, chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã? Phần soạn bài chính tả nghe – viết: Dòng suối thức trang 137, 138 SGK tiếng việt tập 2.

Tìm các từ:

Câu a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hay ch, có nghĩa như sau:

– Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao.

– Nơi xa tít tắp, tưởng như trời đất giáp nhau ở đó.

Câu b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

– Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao.

– Loại “tên” dùng để đẩy tàu vũ trụ bay vào không gian.

Trả lời:

Câu a)

– Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao -> vũ trụ

– Nơi xa tít tắp, tưởng như trời đất giáp nhau -> chân trời

Câu b)

– Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao -> vũ trụ

– Loại “tên” dùng để đẩy tàu vũ trụ bay vào không gian -> tên lửa

BAIVIET.COM