Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x và có vần ươn hoặc ương?

Câu hỏi 3: (Trang 52 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x và có vần ươn hoặc ương? Phần soạn bài chính tả nghe – viết: Nhớ lại buổi đầu đi học trang 52 SGK tiếng việt tập 1.

Tìm các từ:

Câu a: Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x có nghĩa như sau:

– Cùng nghĩa với từ chăm chỉ.

– Trái nghĩa với từ gần.

– (Nước) chảy rất mạnh và nhanh.

Câu b: Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau:

– Cùng nghĩa với từ thuê.

– Trái nghĩa với từ phạt.

– Làm chín bằng cách đặt trực tiếp trên than, lửa.

Trả lời:

Câu a:

– Cùng nghĩa với từ chăm chỉ → siêng năng

– Trái nghĩa với từ gần → xa

– (Nước) chảy rất mạnh và nhanh → chảy xiết

Câu b:

– Cùng nghĩa với từ thuê → mướn

– Trái nghĩa với từ phạt → thưởng

– Làm chín bằng cách đặt trực tiếp trên than, lửa → nướng

(BAIVIET.COM)