Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r và có vần ân hoặc âng?

Câu hỏi 3: (Trang 35 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r và có vần ân hoặc âng ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Ông ngoại trang 35 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau :

– Làm cho ai việc gì đó → giúp đỡ.
– Trái nghĩa với hiền lành → dữ.
– Trái nghĩa với vào → ra.

b) Chứa tiếng có vần ân hoặc âng, có nghĩa như sau :

– Khoảng đất trống trước hoặc sau nhà : sân.
– Dùng tay đưa một vật lên → nâng.
– Cùng nghĩa với chăm chỉ, chịu khó → cần cù.

(BAIVIET.COM)