Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr và chứa tiếng có vần at hay ac?

Câu hỏi 2: (Trang 101 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr và chứa tiếng có vần at hay ac? Phần soạn bài chính tả nghe – viết: Cảnh đẹp non sông trang 101 SGK tiếng việt tập 1.

Tìm các từ:

Câu a) Chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau:

– Loại cây có quả kết thành nải, thành buồng.

– Làm cho người ta khỏi bệnh.

– Cùng nghĩa với nhìn.

Câu b) Chứa tiếng có vần at hay ac, có nghĩa như sau:

– Mang vật nặng trên vai.

– Có cảm giác cần uống nước.

– Dòng nước từ trên cao đổ xuống.

Trả lời:

Câu a)

– Loại cây có quả kết thành nải, thành buồng → chuối.

– Làm cho người ta khỏi bệnh → chữa chạy.

– Cùng nghĩa với nhìn → trông.

Câu b)

– Mang vật nặng trên vai → vác.

– Có cảm giác cần uống nước → khát.

– Dòng nước từ trên cao đổ xuống → thác.

(BAIVIET.COM)