Tìm các từ chỉ hoạt động của anh chiến sĩ hoặc của thiếu nhi và chỉ trạng thái của các sự vật?

Câu hỏi 2 – Nhận xét (Trang 93 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tìm các từ chỉ hoạt động của anh chiến sĩ hoặc của thiếu nhi và chỉ trạng thái của các sự vật? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Động từ trang 93 – 94 Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Tìm các từ:

– Chỉ hoạt động của anh chiến sĩ hoặc của thiếu nhi.

– Chỉ trạng thái của các sự vật:

  • Dòng thác
  • Lá cờ

Trả lời:

– Tìm các từ:

  • Các từ chỉ hoạt động của anh chiến sĩ: nhìn, nghĩ.
  • Các từ chỉ hoạt động của thiếu nhi: thấy.

– Chỉ trạng thái của sự vật:

  • Của dòng thác: đổ (đổ xuống).
  • Của lá cờ: bay.

(BAIVIET.COM)