Tìm các tiếng cho trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống?

Câu hỏi 1b (Trang 159 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm các tiếng cho trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ – Trang 159 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

+ Bảng màu đen gọi là bảng đen.

+ Mắt màu đen gọi là mắt huyền.

+ Ngựa màu đen gọi là ngựa ô.

+ Chó màu đen gọi là chó mực.

+ Quần màu đen gọi là quần thâm.

(BAIVIET.COM)