Tìm 3 trường hợp chỉ viết với s, không viết với x ?

Câu hỏi (Trang 86 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm 3 trường hợp chỉ viết với s, không viết với x ? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Bài thơ về tiểu đội xe không kính trang 86 – 87 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Mẫu và ví dụ: sai (không có xai)

Trả lời:

(không có xải tay); sạn (không có xạn).

(BAIVIET.COM)