Sức khỏe cần như thế nào trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ?

Câu hỏi 1: (Trang 95 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Sức khỏe cần như thế nào trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ? phần soạn bài tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục trang 95 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sức khỏe là hết sức cần thiết. Sức khỏe giúp giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sốt mới….Việc gì cũng phải có sức khỏe mới làm thành công.

(BAIVIET.COM)