Sau đây là một số từ phức chứa tiếng vui, hãy xếp các từ ấy vào bốn nhóm sau?

Câu hỏi 1 (Trang 155 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Sau đây là một số từ phức chứa tiếng vui, hãy xếp các từ ấy vào bốn nhóm sau? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan – Yêu đời (Tuần 34) trang 155 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Từ chỉ hoạt động. Mẫu và ví dụ: vui chơi.

b) Từ chỉ cảm giác. Mẫu và ví dụ: vui thích.

c) Từ chỉ tính tình. Mẫu và ví dụ: vui tính

d) Từ vừa chỉ tính tình vừa chỉ cảm giác. Mẫu và ví dụ: vui vẻ.

Trả lời:

a) Từ chỉ hoạt động: vui chơi, giúp vui, mua vui.

b) Từ chỉ cảm giác: vui thích, vui mừng, vui sướng, vui lòng, vui thú, vui vui.

c) Từ chỉ tính tình: vui tính, vui nhộn, vui tươi

d) Từ chỉ tính tình và cảm giác: vui vẻ

(BAIVIET.COM)