Sau cuộc chiến, thái độ Trời ra sao ?

Câu hỏi 4: (Trang 123 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Sau cuộc chiến, thái độ Trời ra sao ? Phần soạn bài tập đọc: Cóc kiện trời trang 123 SGK tiếng việt 3 tập 2.

Trả lời:

Sau cuộc chiến, đội quân của Trời thất bại. Trời phải thay đổi thái độ : phải mời Cóc vào triều, phải dịu giọng an ủi : “Thôi, cậu cứ về đi. Ta sẽ cho mưa xuống !” Và quả là Trời đã phải làm mưa đế cứu muôn loài. Trời còn cho phép Cóc được nghiến răng báo hiệu để xin mưa.

(BAIVIET.COM)