Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra nhận xét?

Câu hỏi 4 (Trang 7 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra nhận xét? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng trang 6 – 7 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Tiếng nào có đủ các bộ phận như tiếng bầu?

b) Tiếng nào không có đủ các bộ phận như tiếng bầu?

Trả lời:

* Xem bảng phân tích dưới đây:

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Bầu

b (bờ)

âu

huyền

ơi

ơi

ngang

thương

th (thờ)

ương

ngang

lấy

l (lờ)

ây

sắc

b (bờ)

i

sắc

cùng

c (cờ)

ung

huyền

tuy

t (tờ)

uy

ngang

rằng

r (rờ)

ăng

huyền

khác

kh (khờ)

ac

sắc

giống

gi (gi)

ông

sắc

nhưng

nh (nhờ)

ưng

ngang

chung

ch (chờ)

ung

ngang

một

m (mờ)

ôt

nặng

giàn

gi (gi)

an

huyền

* Nhận xét:

a) Những tiếng có đủ các bộ phận như tiếng bầu: thương, lấy, bí, cùng, tuy, rằng, khác, giống, nhưng, chung, một, giàn.

b) Tiếng không có đủ các bộ phận: ơi (không có âm đầu).

BAIVIET.COM