Người dân Nam Phi đã làm gì để xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc?

Câu hỏi 2 (Trang 55 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Người dân Nam Phi đã làm gì để xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc? Phần soạn bài Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai, trang 54 – 55 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Trả lời:

Để xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc, người da đen ở Nam Phi đã đứng lên đòi bình đẳng. Cuộc đấu tranh của họ cuối cùng đã giành được thắng lợi.

(BAIVIET.COM)