Ngoài tin thể thao, báo chí còn cho ta biết các tin gì ?

Câu hỏi 3: (Trang 87 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Ngoài tin thể thao, báo chí còn cho ta biết các tin gì ? phần soạn bài tập đọc: Tin thể thao trang 87 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Ngoài tin thể thao, báo chí còn cho ta biết nhiều tin về các mặt hoạt động của xã hội loài người : tin thời sự, tin tức về kinh tế, về xây dựng, về văn hoá giáo dục, về đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tin tức về thiên tai, về thời tiết, về thuốc men, về thực phẩm, về khoa học.

(BAIVIET.COM)