Nêu tình huống có thể dùng các câu khiến nói trên ?

Câu hỏi 4 – Luyện tập (Trang 93 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Nêu tình huống có thể dùng các câu khiến nói trên ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến trang 92 – 93 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

– Có thể dùng câu a trong trường hợp yêu cầu bạn phải nghiêm chỉnh học tập.

– Có thể dùng câu b khi yêu cầu tập thể cho bạn Nam vào thi đấu vật.

– Có thể dùng câu c yêu cầu cả lớp giữ trật tự chung để cuộc họp lớp đạt kết quả tốt.

(BAIVIET.COM)