Lý thuyết về thu thập số liệu thống kê, tần số SGK toán lớp 7 – Tập 2

Lý thuyết phần thu thập số liệu thống kê, tần số (SGK toán lớp 7 – Tập 2) cần nhớ:

Tóm tắt lý thuyết

1. Thu thập số liệu thống kê

– Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số lệu thống kê. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.

– Số tất cả các giá trị của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra

2. Tần số của một giá trị: số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy các giá trị của dấu hiệu gọi là tần số của giá trị đó.

3. Bảng số liệu thống kê ban đầu: Các số liệu thu thập được khi điều tra được ghi trên bảng thống kê và được gọi là bảng số liệu thống kê ban đầu.

(BAIVIET.COM)