Lý thuyết về nghiệm của đa thức một biến SGK toán lớp 7 – Tập 2

Lý thuyết phần nghiệm của đa thức một biến (SGK toán lớp 7 – Tập 2) cần nhớ:

Tóm tắt lý thuyết

1. Nghiệm của đa thức một biến

Cho đa thức P(x)

Nếu tại x = a đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a là một nghiệm của đa thức P(x).

2. Số nghiệm của đa thức một biến

Một đa thức (khác đa thức không) có thể có 1, 2, 3, …, n nghiệm hoặc không có nghiệm nào.

Tổng quát: Số nghiệm của một đa thức (khác đa thức 0) không vượt qua bậc của nó.

(BAIVIET.COM)