Lý thuyết Ước chung và bội chung Trang 51 – 52 SGK Toán 6 – Tập 1

Lý thuyết bài Ước chung và bội chung (Trang 51 – 52 SGK toán lớp 6 – tập 1) cần nhớ:

Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.

Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

Giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp đó.

Tóm tắt kiến thức:

1. Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.

Ước chung của các số a, b, c được kí hiệu là ƯC(a, b, c).

2. Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

Bội chung của các số a, b, c được kí hiệu là: BC(a, b, c).

3. Giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp đó.

Ta kí hiệu giao của hai tập hợp A và B là A ∩ B.

(BAIVIET.COM)