Lý thuyết Tính giá trị của biểu thức Trang 79 SGK Toán lớp 3

Lý thuyết bài Tính giá trị của biểu thức (Trang 79 SGK Toán lớp 3) cần nhớ:

Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

60 + 2 – 5 = 80 – 5

= 75.

Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

49 : 7 x 5 = 7 x 5

= 35.

(BAIVIET.COM)