Lý thuyết Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo) Trang 80 SGK Toán lớp 3

Lý thuyết bài Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo) Trang 80 SGK Toán lớp 3 cần nhớ:

Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân chia trước, rồi thực hiện các phép tính cộng trừ sau.

60 + 35 : 5 = 60 + 7

= 67.

86 – 10 x 4 = 86 – 40

= 46.

(BAIVIET.COM)