Lý thuyết Tính chất chia hết của một tổng Trang 34 – 35 SGK Toán 6 – Tập 1

Lý thuyết Tính chất chia hết của một tổng (Trang 34 – 35 SGK toán lớp 6 – tập 1) cần nhớ:

Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên k sao cho a = k . b

Ký hiệu: ⋮ b

Nếu a không chia hết cho b, ta ký hiệu: ⋮̸ b

1. Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ≠ 0 nếu có một số tự nhiên k sao cho: a = b . k.

Kí hiệu a chia hết cho b bởi a ⋮ b.

Kí hiệu a không chia hết cho b bởi a ⋮̸ b.

Nếu a ⋮ b và b ⋮ c thì a ⋮ c.

2. Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó: a ⋮ m, b ⋮ m, c ⋮ m => (a + b + c) ⋮ m.

3. Nếu a > b, a và b đều chia hết cho cùng một số thì hiệu a – b cũng chia hết cho số đó: a ⋮ m, b ⋮ m => (a + b + c) ⋮̸ m.

4. Nếu trong tổng có một số hạng không chia hết cho số tự nhiên m, còn các số hạng khác đều chia hết cho m thì tổng đó không chia hết cho m: a ⋮ m, b ⋮ m, c ⋮̸ m => (a + b + c) ⋮̸ m

Lưu ý: Một tổng chia hết cho một số tự nhiên nhưng các số hạng của tổng không nhất thiết cần phải chia hết cho số đó.

(BAIVIET.COM)