Lý thuyết Thể tích của hình lăng trụ đứng Trang 112 – 113 SGK Toán 8 – Tập 2

Lý thuyết Thể tích của hình lăng trụ đứng (Trang 112 – 113 SGK Toán 8 – Tập 2) cần nhớ:

Thể tích của lăng trụ đứng bằng diện tích đấy nhân với chiều cao
Công thức: V=S.h (V: thể tích, S: diện tích đáy, h: chiều cao)

(BAIVIET.COM)