Lý thuyết tập hợp phần tử tập hợp Trang 4 SGK toán lớp 6

Lý thuyết phần tập hợp phần tử tập hợp (Trang 4 SGK toán lớp 6) cần nhớ:

Mỗi phần tử của một tập hợp thường được kí hiệu bởi một chữ cái thường; chẳng hạn: a là phần tử của tập hợp A, b là một phần tử của tập hợp B, x là một phần tử của tập hợp X.

Những kiến thức cần nhớ:

A. Tóm tắt kiến thức:

1. Mỗi tập hợp thường được kí hiệu bởi một chữ cái in hoa; chẳng hạn; tập hợp A, tập hợp B, tập hợp X.
Mỗi phần tử của một tập hợp thường được kí hiệu bởi một chữ cái thường; chẳng hạn: a là phần tử của tập hợp A, b là một phần tử của tập hợp B, x là một phần tử của tập hợp X.
2. Nếu a là một phần tử của tập hợp A thì ta viết: a ∈ A.
Nếu b không phải là một phần tử của tập hợp A thì ta viết b

3. Để viết một tập hợp, thường có hai cách:
– Liệt kê các phần tử của tập hợp; tức là viết tất cả các phần tử của tập hợp đó trog dấu ngoặc nhọn {}.
– Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó; tức là tính chất mà mỗi phần tử của tập hợp đó phải có và chỉ những phần tử của tập hợp đó mới có.

(BAIVIET.COM)