Lý thuyết Quy tắc chuyển vế Trang 85 – 86 SGK Toán 6 – Tập 1

Lý thuyết bài Quy tắc chuyển vế (Trang 85 – 86 SGK Toán 6 – Tập 1) cần nhớ:

– Nếu a = b thì a + c = b + c.

– Nếu a + c = b + c thì a = b.

– Nếu a = b thì b = a.

Tóm tắt kiến thức:

1. Tính chất của đẳng thức:

Với mọi số nguyên a, b, c ta có:

Nếu a = b thì a + c = b + c.

Nếu a + c = b + c thì a = b.

Nếu a = b thì b = a.

2. Quy tắc chuyển vế:

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” đổi thành dấu “-” và dấu “-” thành dấu “+”.

Nhận xét: Nếu x = a – b thì theo quy tắc chuyển vế ta có x + b = a.

Ngược lại, nếu x + b = a thì theo quy tắc chuyển vế ta có x = a – b.

Những điều nỏi trên chứng tỏ rằng nếu x là hiệu của a và b thì a là tổng của x và b. Nói cách khác, phép trừ là phép tính ngược của phép cộng.

(BAIVIET.COM)