Lý thuyết Phương trình hóa học SGK Hóa học lớp 8

Lý thuyết bài Phương trình hóa học (SGK Hóa học lớp 8) cần nhớ:

Ba bước lập phương trình hóa học: Viết sơ đồ phản ứng, gồm công thức hóa học của các chất tham gia sản phẩm. Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố: tìm hệ số thích hợp đặt trước công thức. Viết thành phương trình hóa học.

Tổng hợp kiến thức:

1. Định nghĩa: phương trình hoa học là phương trình biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học

2. Ba bước lập phương trình hóa học:

– Viết sơ đồ phản ứng, gồm công thức hóa học của các chất tham gia sản phẩm.

– Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố: tìm hệ số thích hợp đặt trước công thức.

– Viết thành phương trình hóa học.

3. Ý nghĩa phương trình hóa học: phương trình hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.

(BAIVIET.COM)