Lý thuyết Ôn tập chương I: Đoạn thẳng Trang 126 – 127 SGK Toán 6 – Tập 1

Lý thuyết bài Ôn tập chương I: Đoạn thẳng (Trang 126 – 127 SGK Toán 6 – Tập 1) cần nhớ:

1. Các hình:

  • Điểm.
  • Đường thẳng.
  • Tia.
  • Đoạn thẳng.
  • Trung điểm của một đoạn thẳng.

II. Các tính chất:

  • Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
  • Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.
  • Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối.
  • Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB và ngược lại.

(BAIVIET.COM)