Lý thuyết Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? Trang 71 – 73 SGK Vật lý lớp 8

Tóm tắt lý thuyết bài Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? (Trang 71, 72, 73 SGK Vật lý lớp 8) cần nhớ:

Các nguyên tử , phân tử chuyển động không ngừng.

Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.

(BAIVIET.COM)