Lý thuyết Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số Trang 26 – 27 SGK toán lớp 6 – Tập 1