Lý thuyết Làm quen với biểu thức Trang 78 SGK Toán lớp 3

Lý thuyết bài Làm quen với biểu thức (Trang 78 SGK Toán lớp 3) cần nhớ:

Tóm tắt kiến thức:

1. Ví dụ về biểu thức:

  • 126 + 51 ; 62 – 11 ; 13 x 3 ; 84 : 4; 125 + 10 – 4 ; 45 : 5 + 7 ; 12 x 4 + 25; 245 – 56 + 68 ; …. là các biểu thức.

2. Giá trị của biểu thức:

  • 126 + 51 = 177. Giá trị của biểu thức 126 + 51 là 177.
  • 125 + 10 – 4 = 131. Giá trị của biểu thức 125 + 10 – 4 là 131.

(BAIVIET.COM)