Lý thuyết Định luật bảo toàn khối lượng SGK Hóa học lớp 8

Lý thuyết bài Định luật bảo toàn khối lượng (SGK Hóa học lớp 8) cần nhớ:

Định luật bảo toàn khối lượng: “ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng”.

Tổng hợp kiến thức:

1. Định luật bảo toàn khối lượng: “ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng”

2. Áp dụng: trong một phản ứng có n chất, nếu biết khối lượng của (n – 1) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.

(BAIVIET.COM)