Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 Trang 39 – 41 SGK Toán 6 – Tập 1

Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 (Trang 39 – 41 SGK Toán 6 – Tập 1) cần nhớ:

– Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 (và chỉ những số đó mới chia hết cho 9).

– Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 (và chỉ những số đó mới chia hết cho 3).

(BAIVIET.COM)