Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Trang 37 – 38 SGK Toán 6 – Tập 1

Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 (Trang 37 – 38 SGK toán lớp 6 – tập 1) cần nhớ:

Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2. Các số có chữ số tận cùng là chữ số 0 hoặc 5 thì đều chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

Tóm tắt kiến thức:

1. Dấu hiệu chia hết cho 2:

  • Số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2.
  • Số có chữ số tận cùng là chữ số lẻ thì không chia hết cho 2.

Tổng quát: Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

2. Dấu hiệu chia hết cho 5:

  • Số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5  thì chia hết cho 5.
  • Số có chữ số tận cùng khác 0 và 5  thì không chia hết cho 5.

Tổng quát: Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

Chú ý:

  • Các số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 và 5.
  • Ví dụ: Những số: 10, 20, 30, 40,… đều chia hết cho cả 2 và 5.

(BAIVIET.COM)