Lý thuyết Các tập hợp số Trang 16 – 17 SGK Toán Đại số lớp 10

Lý thuyết bài Các tập hợp số (Trang 16 – 17 SGK toán Đại số lớp 10) cần nhớ:

Tập hợp số tự nhiên, kí hiệu N. Tập hợp số nguyên, kí hiệu là Z. Tập hợp các số nguyên dương kí hiệu là N*. Tập hợp số hữu tỉ, kí hiệu là Q. Tập hợp số thực, kí hiệu là R.

Tóm tắt kiến thức:

1. Tập hợp số tự nhiên, kí hiệu là N

N = {0, 1, 2, 3, …}.

2. Tập hợp số nguyên, kí hiệu là Z

Z = {…, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, …}.

Tập hợp số nguyên gồm các phân tử là số tự nhiên và các phân tử đối của các số tự nhiên.

Tập hợp các số nguyên dương kí hiệu là N*

3. Tập hợp số hữu tỉ, kí hiệu là Q

Ly thuyet Cac tap hop so Trang 16 17 SGK Toan Dai so lop 10 - Hinh 01

Mỗi số hữu tỉ có thể biểu diễn bằng một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.

4. Tập hợp số thực, kí hiệu là R

Một số được biểu diễn bằng một số thập phân vô hạn không tuần hoàn được gọi là một số vô tỉ. Tập hợp các số vô tỉ kí hiệu là I. Tập hợp số thực gồm các số hữ tỉ và các số vô tỉ.

R = Q ∪ I.

5. Một số tập hợp con của tập hợp số thực.

Ly thuyet Cac tap hop so Trang 16 17 SGK Toan Dai so lop 10 - Hinh 02

(BAIVIET.COM)