Lý thuyết Các phép toán tập hợp Trang 13 – 14 SGK Toán Đại số lớp 10

Lý thuyết bài Các phép toán tập hợp (Trang 13 – 14 SGK toán Đại số lớp 10) cần nhớ:

Giao của hai tập hợp A và B, kí hiệu A ∩ B là tập hợp gồm các phần tử thuộc B.

Hợp của hai tập hợp A và B, kí hiệu A ∪ B là tập hợp gồm các phần tử thuộc A hoặc thuộc B.

Hiệu của tập hợp A với tập hợp B, kí hiệu A∖B là tập hợp gồm các phần tử thuộc A và không thuộc B.

Nếu B ⊂ A thì A∖B được gọi là phần bù của B trong A.

Tóm tắt kiến thức:

1. Phép giao

Ly thuyet Cac phep toan tap hop Trang 13 14 SGK Toan Dai so lop 10 - Hinh 01

Giao của hai tập hợp A và B, kí hiệu A ∩ B là tập hợp gồm các phần tử thuộc B.

A ∩ B = {x|x ∈ A và x ∈ B}.

2. Phép hợp

Ly thuyet Cac phep toan tap hop Trang 13 14 SGK Toan Dai so lop 10 - Hinh 02

Hợp của hai tập hợp A và B, kí hiệu A ∪ B là tập hợp gồm các phần tử thuộc A hoặc thuộc B.

A ∪ B = {x|x ∈ A hoặc x ∈ B}.

3. Phép hiệu

Ly thuyet Cac phep toan tap hop Trang 13 14 SGK Toan Dai so lop 10 - Hinh 03

Hiệu của tập hợp A với tập hợp B, kí hiệu A∖B là tập hợp gồm các phần tử thuộc A và không thuộc B.

A∖B = {x|x ∈ A và x ∉ B}.

4. Phần bù

Ly thuyet Cac phep toan tap hop Trang 13 14 SGK Toan Dai so lop 10 - Hinh 04

Nếu B ⊂ A thì A∖B được gọi là phần bù của B trong A ⇔ x ∈ A và x ∉ B.

(BAIVIET.COM)