Lý thuyết Bất phương trình một ẩn Trang 41 – 42 SGK Toán 8 – Tập 2

Lý thuyết Bất phương trình một ẩn (Trang 41 – 42 SGK Toán 8 – Tập 2) cần nhớ:

Ly thuyet Bat phuong trinh mot an Trang 41 - 42 SGK Toan 8 – Tap 2

Bất phương trình tương đương
Định nghĩa: Người ta gọi hai bất phuowgn tringh cùng tập nghiệm là 2 bất phương trình tương đương và dùng kỹ hiệu <=> để chỉ sự tương đương đó.
ví dụ: x<3 <=> 6>2x

(BAIVIET.COM)