Lý thuyết Bài mở đầu Trang 150 – 152 SGK Công nghệ lớp 10

Tóm tắt lý thuyết bài Bài mở đầu (Trang 150 – 152 SGK Công nghệ lớp 10) cần nhớ:

I. KINH DOANH

Kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

Hay: kinh doanh là việc thực hiện những công việc mà pháp luật cho phép nhằm thu lợi nhuận, chúng bao gồm: sản xuất, dịch vụ, mua bán hàng hoá (thương mại),…

Ly thuyet Bai mo dau Trang 150 152 SGK Cong nghe lop 10

II. CƠ HỘI KINH DOANH

Là những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để nhà kinh doanh (doanh nghiệp) thực hiện những mục tiêu kinh doanh (thu lợi nhuận).

III. THỊ TRƯỜNG

Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động mua, bán hàng hoá hoặc dịch vụ.

Thị trường là nơi gặp gỡ giữa những người mua và bán. Người bán có thể là người sản xuất, người cung ứng. Người mua là những người có nhu cầu tiêu dùng hàng hoá hoặc dịch vụ.

Một số loại thị trường:

– Thị trường hàng hóa: thị trường điện máy, hàng nông sản, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng,…

– Thị trường dịch vụ: du lịch, vận tải, bưu chính viễn thông,…

– Thị trường trong nước: thị trường địa phương, thị trường toàn quốc,…

– Thị trường nước ngoài: thị trường khu vực, thị trường thế giới,….

IV. DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được thành lập nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp bao gồm:

– Doanh nghiệp tư nhân.

– Doanh nghiệp nhà nước.

– Công ti doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu

Trên thực tế, doanh nghiệp có nhiều tên gọi khác nhau: cửa hàng, nhà máy, xí nghiệp, công ti, tập đoàn,…

V. CÔNG TY

Công ti là loại hình doanh nghiệp có ít nhất từ 2 thành viên trở lên, cùng góp vốn, cùng chia lợi nhuận hoặc cùng chịu lỗ tương ứng phần vốn góp vào công ty của mình.

Theo luật Doanh nghiệp có 2 loại công ti: công ti trách nhiệm hữu hạn và công ti cổ phần.

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn

Phần vốn góp thành viên phải được đóng đủ ngay từ khi thành lập công ti. Các phần gón được ghi rõ trong điều lệ công ti. Công ti không được phép phát hành chứng khoán.

Được phép chuyển nhượng cổ phần.

Việc chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác không phải là thành viên, phải được sự nhất trí của nhóm thành viên đại diện cho ít nhất ¾ số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty cổ phần

Số thành viên trong công ty trong suốt thời gian hoạt động ít nhất phải là 7 người.

Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần; giá trị mỗi cổ phần gọi là mệnh giá cổ phiếu; mỗi cổ đông có thể mua một hoặc nhiều cổ phiếu.

Cổ phiếu được phát hành có thể ghi tên hoặc không ghi tên; cổ phiếu của sáng lập viên, của thành viên hội đồng quản trị là những cổ phiếu có ghi tên.

(BAIVIET.COM)