Lý thuyết Áp suất khí quyển Trang 32 – 34 SGK Vật lý lớp 8

Tóm tắt lý thuyết bài Áp suất khí quyển (Trang 32, 33, 34 SGK Vật lý lớp 8) cần nhớ:

Trái Đất và mọi vật trên trái đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương.

  • Trái Đất được bao bọc một lớp không khí dày hàng ngàn ki-lô-met.
  • Không khí có khối lượng nên mọi vật trên Trái Đất đều chịu áp suất của lớp không khí.

Áp suất khí quyển bằng áp suất của thủy ngân trong ống Tô-ri-xe-li, do đó người ta thường dung mmHg làm đơn vị đo áp suất khí quyển.

(BAIVIET.COM)