Lớp tổ chức báo cáo kết quả thi đua trong tháng để làm gì ?

Câu hỏi 3: (Trang 11 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Lớp tổ chức báo cáo kết quả thi đua trong tháng để làm gì ? phần soạn bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội” trang 11 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Lớp tổ chức báo cáo để kiểm điểm lại tình hình thi đua trong tháng, để nêu lên kết quả thi đua trong đó có các ưu điểm và các thiếu sót. Cuối cùng tổ chức báo cáo để biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều cố gắng nhất, làm cho cả lớp cùng phấn khởi bước sang các đợt thi đua sau.

(BAIVIET.COM)