Kiểu câu trên khác hai kiểu câu đã học Ai làm gì?, Ai thế nào? ở chỗ nào?

Câu hỏi 4 (Trang 57 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Kiểu câu trên khác hai kiểu câu đã học Ai làm gì?, Ai thế nào? ở chỗ nào? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì? trang 57 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Kiểu câu kể “Ai là gì?” khác với các câu “Ai làm gì?” và “Ai thế nào?” ở các điểm sau đây:

+ Về mặt ý nghĩa:

Khi câu kể “Ai làm gì?” cho ta thấy rõ những hoạt động của các sự vật được nói tới trong chủ ngữ.

Kiểu câu kể “Ai thế nào?” cho ta biết được đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật được nói tới trong chủ ngữ.

Kiểu câu kể “Ai là gì?” lại nhằm giới thiệu hoặc nêu nhận định về mọi người, một vật nào đó.

+ Về mặt cấu tạo: Trong kiểu câu “Ai là gì?” thường có từ “là” đứng đầu bộ phận vị ngữ.

(BAIVIET.COM)