Kể lại những đóng góp to lớn và liên tục của ông Thiện qua các thời kì nào?

Câu hỏi 1 (Trang 21 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Kể lại những đóng góp to lớn và liên tục của ông Thiện qua các thời kì nào? Phần soạn bài Người tài trợ đặc biệt của Cách mạng trang 21 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

a) Trước Cách mạng.

b) Khi Cách mạng thành công.

c) Trong kháng chiến.

d) Sau khi hòa bình lập lại.

Trả lời:

a) Trước Cách mạng.

– Năm 1943, thời kì bí mật, khi quỹ Đảng chỉ còn 24 đồng thì ông ủng hộ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương.

b) Khi Cách mạng thành công.

– Năm 1945, trong Tuần lễ Vàng, ông ủng hộ Chính phủ 64 lạng vàng.

– Ông đóng góp 10 vạn đồng Đông Dương vào Quỹ Độc lập Trung ương.

c) Trong kháng chiến.

– Ông ủng hộ cán bộ, bộ đội khu II hàng trăm tấn thóc.

d) Sau khi hòa bình lập lại.

– Ông hiến toàn bộ đồn điền Chi Nê màu mỡ cho Nhà nước.

(BAIVIET.COM)