Kể lại một đoạn của câu chuyện ?

Câu hỏi 2: (Trang 24 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Kể lại một đoạn của câu chuyện ? Phần soạn bài Kể chuyện: Ông tổ nghề thêu trang 24 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

– Kể lại đoạn 2 : Khi Trần Quốc Khái được cử làm sứ giả sang Trung Quôc, vua Trung Quốc nghe tin ông là người có tài, muốn thử thách ông nên đã mời ông lên một cái lầu cao rồi rút thang ra. Trên lầu không có thức ăn, chỉ có hai pho tượng Phật, hai cái lọng, một bức trướng thêu ba chữ “Phật tại tâm” và một vò nước.

(BAIVIET.COM)