Giải câu hỏi Ôn tập chương IV Trang 187 SGK Sinh học lớp 11

Giải câu hỏi Ôn tập chương IV Trang 187 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 48: Ôn tập chương II, III và IV.

Đề bài câu hỏi Ôn tập chương IV Trang 187 SGK Sinh học 11:

– Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa sinh sản ở thực vật và động vật.

– Kể tên các hoocmôn điều hòa sinh sản ở thực vật và động vật

Lời giải câu hỏi Ôn tập chương IV Trang 187 SGK Sinh học lớp 11:

1. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa sinh sản ở thực vật và động vật.

Giống nhau:

– Đều có sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

– Sinh sản vô tính: đều không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái, cơ thể mới sinh ra dựa theo cơ chế nguyên phân.

– Sinh sản hữu tính: có quá trình hình thành giao tử, sự kết hợp của giao tử thành hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

Khác nhau:

Sinh sản ở thực vậtSinh sản ở động vật
Hình thức sinh sản vô tínhBằng bào tử và bằng cơ quan sinh dưỡngPhân đôi, nảy chồi, trinh sinh, phân mảnh
Tạo giao tửHạt phấn chứa giao tử đực được hình thành trong bao phấn, noãn chứa giao tử cái hình thành trong bầu.Giao tử đực được tạo thành từ cơ quan sinh dục đực, giao tử cái được tạo thành từ cơ quan sinh dục cái.
Thụ tinh tạo hợp tửQuá trình thụ tinh kép xảy ra ở thực vật có hoa.Thụ tinh trong hoặc thụ tinh ngoài
Phát triển hợp tửPhôi phát triển trong bầuPhôi phát triển trong trứng, tử cung con cái hoặc túi trước ngực của con đực (cá ngựa).

2. Kể tên các hoocmôn điều hòa sinh sản ở thực vật và động vật

+ Thực vật: florigen (hooc môn ra hoa) và phitôcrôm (cảm nhận quang chu kì).

+ Động vật: GnRH, FSH, LH, ơstrôgen, prôgestêrôn (điều hòa quá trình sinh trứng) và Gn RH, FSH, LH, testostêrôn (điều hòa quá trình sinh tinh).

(BAIVIET.COM)