Giải câu hỏi – Luyện tập (trang 107 SGK ngữ văn 12 tập 1)

Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 107 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1) – Phần soạn bài Luật thơ trang 101 – 107 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1.

Đề bài:

Phân biệt cách gieo vần, ngắt nhịp và hài thanh của hai câu thơ bày tiếng trong thể song thất lục bát với thể thất ngôn Đường luật qua các ví dụ sau:

a)

Trống Tràng thành lung lay bóng nguyệt,

Khôi Cam Tuyền mờ mịt thức mây,

Chín lần gươm báu trao tay

Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh…

(Đoàn Thi Điểm (?), Chính phụ ngâm)

b)

CẢNH KHUYA

Tiếng suối trong như tiếng hát xa,

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.

Cánh khuya như vẽ, người chưa ngủ,

Chưa ngủ vì lo nổi nước nhà.

(Hồ Chí Minh)

Trả lời:

a) Chinh phụ ngâm – Đoàn Thị Điểm

Trng Tràng thành lung lay bóng nguyt

KhóCam Tuyn m mt thc mây.

– Cách gieo vần: gieo vần lưng: nguyệt, mịt

– Ngắt nhịp: Nhịp 3 – 4.

Trng Tràng thành / lung lay bóng nguyt

KhóCam Tuy/ m mt thc mây.

– Hài thanh: Cặp song thất lấy tiếng thứ 3 làm chuẩn, có thể có thanh bằng hoặc trắc. Ở đây là thanh bằng:

Trng Tràng thành (B)

KhóCam Tuyn (B)

b) Cảnh khuya – Hồ Chí Minh

– Cách gieo vần: 1 vần, vần chân ở cuối câu thơ thứ 1, 2, 4: xa, hoa, nhà.

– Ngắt nhịp: Nhịp 4 – 3

– Hài thanh: Theo mô hình sau:

  • Dòng 1: T – B – T
  • Dòng 2: B – T – B
  • Dòng 3: B – T – B
  • Dòng 4: T – B – T

→ Tiếng thứ 2, thứ 4, thứ 6.

(BAIVIET.COM)