Giải câu hỏi 8 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong)

Giải câu hỏi 8 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong), phần bài tập Bài 39: Ôn tập phần – Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong.

Câu hỏi 8 Trang 163 SGK Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong):

Nêu nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí.

Lời giải câu hỏi 8 Trang 163 SGK Công nghệ lớp 11 (Phần động cơ đốt trong):

Nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí: Đóng mở các cửa nạp cửa thải đúng lúc để động cơ thực hiện quá trình nạp khí mới vào xilanh và thải khí đã cháy ra ngoài .

(BAIVIET.COM)