Giải câu hỏi 4 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 4 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 49: Bài mở đầu.

Câu hỏi 4 Trang 152 SGK Công nghệ 10:

Doanh nghiệp là gì ? Có những loại doanh nghiệp nào ?

Lời giải câu hỏi 4 Trang 152 SGK Công nghệ lớp 10:

– Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được thành lập với mục đích chính là thực hiện những hoạt động kinh doanh (chủ yếu là mua và bán, sản xuất, dịch vụ).

– Chia theo sư sở hữu doanh nghiệp thì có 3 loại:

  • Doanh nghiệp nhà nước: Được sở hữu bởi nhà nước.
  • Doanh nghiệp tư nhân: Được sở hữu bởi một cá nhân.
  • Công ti: Có nhiều chủ sở hữu.

(BAIVIET.COM)