Giải câu hỏi 3 Trang 56 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Trang 56 SGK Công nghệ lớp 10, phần câu hỏi Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

Câu hỏi 3 Trang 56 SGK Công nghệ 10:

Nêu những biện pháp chủ yếu trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 56 SGK Công nghệ lớp 10:

– Sử dụng kĩ thuật: Cày sâu, bừa kĩ, tiêu hủy tản dư cây trồng, tưới tiêu hợp lí, luân canh, gieo trồng đúng thời vụ.

– Sử dụng thiên địch: dùng sinh vật hoặc sản phẩm của chúng để ngăn chặn, giảm thiệt hại của sâu, bệnh.

– Sử dụng cây chống chịu, bệnh.

– Sử dụng thuốc hóa học: Được dùng khi dịch hại tới ngưỡng cao mà các biện pháp khác không còn hiệu quả.

– Sử dụng cơ giới, vật lí: Dùng bẫy ánh sáng, mùi vị, bắt bẳng tay, bằng vợt để làm giảm sâu bệnh.

– Biện pháp điều hòa: Giữ cho bệnh hại chỉ phát triển ở mức độ nhất định để giữ cân bằng sinh thái.

(BAIVIET.COM)